Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

5047 6144 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viatutus tutus

March 24 2017

7207 03b1
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagosiuuaam16 gosiuuaam16
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagosiuuaam16 gosiuuaam16

March 22 2017

March 20 2017

To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viamessinhead messinhead
6189 995b 500
Reposted fromamatore amatore viaxal xal
2787 1403
Reposted fromnenya nenya vialabellavita labellavita

March 16 2017

March 14 2017

3152 6449
Reposted fromzciach zciach viaundonee undonee
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viainherownway inherownway
Reposted fromgreensky greensky viasstefania sstefania
9823 c921 500
Reposted fromlilimor lilimor viaMilcatopy Milcatopy

March 13 2017

9884 f04a 500

sixpenceee:

Different types of color blindness demonstrated

Reposted frombreadvyn breadvyn viaHigh-Key High-Key

March 07 2017

8836 b5e3
Reposted fromoll oll via28mm 28mm
3303 d0ec
Reposted fromviolet-hill violet-hill viapodkrawatem podkrawatem
Reposted fromotters otters
1217 f3bd

March 05 2017

4373 2c29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl